COREL AMSTERDAM BV

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen en pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen en pre-contractueel rechtsbetrekkingen. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig is of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De toepasselijkheid van de voorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zullen van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 2. Aanbiedingen
  Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
 3. Tot stand komen van overeenkomsten
  1. Overeenkomsten komen tot stand wanneer verkoper, binnen vier weken na ontvangst van de order van koper, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.
  2. De opdrachtbevestiging of orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  3. Wijzigingen in een overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 4. Gegevens verstrekt door verkoper
  1. Monsters, tekeningen, getoonde modellen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveelheden, gewichten, kleuren, materialen, materiaalstructuur, finish en/of andere gegevens, die door verkoper aan koper zijn verstrekt, gelden slechts als benaderende omschrijving van de zaak. Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens, is koper bevoegd de overeenkomst binnen acht dagen na datum van levering te ontbinden. Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door koper van voornoemde gegevens, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De in het vorig lid vermelde gegevens gaan niet over op koper, evenmin als het merk, octrooi, handelsnaam, model, auteursrecht of enig ander merk op deze gegevens. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van deze overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van verkoper.
 5. Gegevens verstrekt door koper
  Van de door koper aan verkoper verstrekte monsters, tekeningen, getoonde modellen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveelheden, gewichten, kleuren, materialen, materiaalstructuur, finish en/of andere gegevens wordt door verkoper aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek. Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken in en buiten rechte van een derde, die stelt dat op een merk-, octrooi-, handelsnaam-, model-, auteursrecht of enig ander recht van die derde, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking daarvan voor verkoper. Indien een derde bezwaar maakt tegen uitlevering door verkoper, is verkoper, onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de uitlevering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden is.
 6. Prijswijziging
  In geval van wijzigingen in voor de kostprijs van verkoper relevante factoren, is verkoper gerechtigd de opgegeven, aangeboden dan wel overeengekomen prijs voor de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, alsmede van 3 maanden erna (voor zoveel de uitvoering van de overeenkomst nog niet is voltooid), met hetzelfde bedrag te wijzigen. Onder voormelde relevante factoren dienen mede te worden begrepen opslagkosten, correspondentiekosten en kosten van vervoer e.c., indien en voor zover in de prijs inbegrepen. Wijziging van de overeengekomen prijs, waartoe verkoper op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals met betrekking tot invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhogingen e.d., is te allen tijde toegestaan.
 7. Levertijd
  1. Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen.
  2. Verkoper heeft het recht op een voorleveringstermijn van tien werkdagen, eindigende daags voor de leveringsdatum.
  3. Verkoper heeft te allen tijde het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd.
  4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt de overeengekomen levertijd als uiterste leveringsdatum, indien deze is aangeduid met de woorden fix, fixdatum, of O.N. (Ohne Nachfrist). Een fixorder of fix-levering kan alleen worden aanvaard als het betreft een levering terzake van bepaalde feestdagen, uitverkoop of bijzondere acties.
  5. Indien geen levertijd is overeengekomen, moet verkoper de zaken leveren binnen een naar zijn oordeel redelijke termijn, gezien de aard van de zaken en de overige terzake doende, hem bekende omstandigheden.
  6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel geldt ten aanzien van afroeporders het volgende. Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij op de orderbevestiging is vermeld, dat levering van de zaken zal plaatsvinden na afroep door koper. Indien het tijdstip van afroep niet is vermeld op de orderbevestiging, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de levertijd, voor zover die overeengekomen is. Indien omtrent het tijdstip van afroep en/of levering niet is overeengekomen, staat het verkoper vrij om koper schriftelijk te sommeren de zaken binnen een bij die sommatie aangegeven periode af te nemen. Die periode wordt gesteld op tenminste drie weken, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening der sommatie.
 8. Levering
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af verkoper”. Daaronder wordt mede verstaan levering “af magazijn expediteur”.
  2. Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening worden gebracht.
  3. Indien koper niet voldoet aan zijn verplichtingen, zoals vermeld in het vorige lid, kunnen de zaken, indien verkoper hiermee akkoord gaat, tijdelijk voor rekening en risico van koper worden opgeslagen.
  4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan de zaken, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen worden opgeslagen. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om 5% minder dan de opgegeven en/of overeengekomen hoeveelheden te leveren.
  5. Transportkosten en eventueel af te sluiten verzekeringen komen voor rekening van koper.
 9. Garantie, aansprakelijkheid en reclame
  1. Verkoper garandeert aan koper, behoudens het bepaalde in lid 2, de deugdelijkheid van de geleverde zaken. Daaronder wordt mede begrepen het voldoen aan de specificatie c.q. was-/behandelvoorschrift indien deze is meegezonden. Indien er geen sprake is van deugdelijkheid, als gegarandeerd in de vorige zinsnede, zal verkoper te zijner keuze – na retourzending in originele staat op kosten van koper – hetzij de geleverde zaken vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken, hetzij de geleverde zaken repareren, hetzij een billijk bedrag aan schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken.
  2. De in het vorige lid vermelde deugdelijkheidsgarantie geldt niet indien:
   1. koper jegens verkoper in verzuim is;
   2. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking in kwaliteit, kwantiteit, maat, kleur, dessin, gewicht, afmeting, afwerking, materiaal, materiaalstructuur en/of finish;
   3. de zaken versneden, verknipt, of op enige andere wijze beperkt, verwerkt, nabewerkt, gebruikt of beschadigd zijn;
   4. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden, zoals bijv. vervuiling, geweld van buitenaf, overbelasting of ander buiten de controle van verkoper liggende oorzaken, zijn blootgesteld;
   5. de ondeugdelijkheid het gevolg is van slecht onderhoud of natuurlijke slijtage;
   6. door koper zelf of door derden reparaties zijn verricht aan de door verkoper geleverde zaken;
   7. de termijn voor reclameren, zoals vermeld in lid 9.3, is overschreden;
   8. ingeval van verborgen gebreken, zes maanden na datum van levering zijn verstreken.
  3. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht, tenzij koper aannemelijk maakt dat hij niet in staat is geweest de zaken binnen die termijn te inspecteren. Reclames betreffende verborgen gebreken dienen binnen veertien dagen nadat deze bij koper zijn gemeld, respectievelijk op redelijke wijze aan koper hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht.
  4. Koper heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden, tenzij verkoper hiermee tevoren uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien koper desondanks in strijd met het voorgaande de zaken retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van koper ter beschikking van koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.
  5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel dienen retourzendingen te allen tijde voorzien te zijn van een schriftelijk reclameadvies.
  6. Verkoper aanvaardt geen andere schade dan direct schade. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop deze aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan verkoper toegerekend kan worden;
   – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
   Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.
 10. Betaling
  1. Alle leveranties vinden plaats tegen contante betaling.
  2. Indien in afwijking met het vorige lid betaling per bank of giro is overeengekomen, dienen de facturen te worden betaald uiterlijk: a. binnen tien dagen na factuurdatum, met recht op 3% korting, zonder enig beroep op verrekening of schuldvergelijking b. binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op korting, verrekening, of schuldvergelijking.
  3. Indien koper niet binnen dertig dagen na factuurdatum betaalt, is hij op de dag na het verlopen van deze termijn van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand over het verschuldigde.
  4. Indien koper in verzuim is, is hij onverwijld de buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, verschuldigd. Deze worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €150,= per factuur.
  5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  6. Verkoper behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren en is gerechtigd koper de kosten van remboursement in rekening te brengen. Openstaande facturen dienen bij levering onder remboursement eveneens betaald te worden.
  7. In geval van retourafhandeling kan er geen teruggave geschieden van kosten/toeslagen die zijn ontstaan van de betaalmethode die betrekking hebben op kredietbetalingen. Voorbeelden zijn: Klarna, Creditcards, Afterpay, in3. De leverancier biedt andere betaalmethoden aan zonder vorm van extra toeslagen. Deze gratis betaalmethoden zijn onderdeel van debetbetalingen. Voorbeeld hier van: iDeal, SEPA, bancontact, giropay, apple pay.
 11. Overmacht
  Indien de leverancier van wie verkoper zaken en grondstoffen betrekt, door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van verkoper, in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt dit t.a.v. koper voor verkoper als overmacht vanaf de datum dat de naleveringstermijn, zoals vermeld in artikel 7, is verstreken. Vanaf die datum geldt voorts als overmacht: ijsgang, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, terreur, mobilisatie, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van koper worden, wanneer verkoper zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden mag beroepen, tevens opgeschort. Eerst na het verstrijken van de naleveringstermijn heeft koper het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 12. Verzuim van koper
  1. Onverminderd het in artikel 10 bepaalde kan verkoper in geval van verzuim van koper alle daaraan naar geldig recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen, ook uit hoofde van andere leveranties, van verkoper op koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn ingeval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze voorwaarden, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van zijn onderneming.
  2. Onverminderd het in artikel 10 bepaalde kan verkoper in geval van verzuim van koper uitstaande leveringen als ook de aanmaak en bewerking van bestelde zaken opschorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. Nadat koper alsnog aan zijn verplichting heeft voldaan, staat aan verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekeninghoudende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking van de bestelde zaken, nodig is.
  3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan verkoper in geval van verzuim van koper de litigieuze en voorts met koper afgesloten overeenkomst (en) ontbinden zonder dat daarvoor rechtelijke tussenkomst vereist is.
  4. Ingeval dat verkoper van zijn in dit artikel bedoelde rechten gebruik maakt, is koper aansprakelijk voor de kosten die met teruglevering van de verkochte zaken gemoeid gaan, evenals voor de schade ontstaan uit waardeverlies en winstderving.
 13. Eigendomsvoorbehoud
  1. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs daarvan geheel is voldaan, zulks met inachtneming van artikel 10.4. Indien verkoper in het kader van de verkoopovereenkomst t.b.v. koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat koper de daaruit voortvloeiende vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die verkoper jegens koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.
  2. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Het risico t.a.v. beschadigingen en verloren gaan van zaken en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat op koper over na levering van de zaken. Koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven.
  3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, mag deze die zaken, tot aan de datum van een eventueel faillissement of een eventuele surséance van betaling, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening verkopen, doch hij mag deze niet verpanden noch aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
  4. Bij verkoop op krediet door koper, is deze verplicht bij zijn afnemers eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel, zo lang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan.
  5. Verkoper heeft te allen tijde toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, voorzover koper het in zijn macht heeft verkoper toegang te verschaffen. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd op kosten van koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, naar keuze van verkoper, tijdelijk of definitief tot zich te nemen. Koper machtigt verkoper hierbij reeds nu voor alsdan om het terrein en/of het perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze tot zich te kunnen nemen.
  6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is koper verplicht de geleverde zaak op eerste aanmaning van verkoper aan deze te tonen en ingeval van betalingsverzuim des verlangd direct aan deze terug te geven. Voor op grond van de in dit artikel teruggenomen goederen wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der goederen ten dage van de terugname.
 14. Bankgarantie en letter of credit
  Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is koper, zodra verkoper de wens daartoe te kennen geeft, verplicht om onverwijld aan verkoper een bankgarantie en/of een letter of credit af te geven ter nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper.
 15. Belastingen
  In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen en heffingen veroorzaakt, komen ten laste van de koper.
 16. Verkoop aan niet-particulieren en middels filialen
  1. Koper is uitsluitend gerechtigd de zaken binnen de daarvoor bestemde verkoopruimte(s) te verkopen en te leveren aan zogenaamde eindverbruikers (particulieren). Vervreemding aan andere ondernemingen, waaronder mede begrepen verkoop aan opkopers, is niet toegestaan.
  2. Indien exclusiviteit t.a.v. de zaken is verleend, is het evenmin toegestaan deze zaken te verkopen en te leveren middels andere filialen of winkels van koper dan waarvoor deze zaken oorspronkelijk waren bestemd.
  3. Het door verkoper in de geleverde zaken aangebrachte naamlabel mag nimmer worden verwijderd, dan wel worden vervangen door een andere merknaam. Het is koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper niet toegestaan de naam “Corel” anders te gebruiken dan voor aanduiding van de door verkoper geleverde zaken. Koper is aansprakelijk voor schade die ontstaat door overtreding van het bepaalde in dit artikel.
 17. Vrijwaring door koper
  Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door verkoper aan koper geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.
 18. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter
  1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
  2. Alle geschillen, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.